طراحی

در طراحی اولیه ساختمان قسمتی از ساختمان برای آسانسور که اصطلاحا چاه آسانسور نامیده میشود در نظر گرفته میشود. پس از اتمام سقف های ساختمان نوبت به شرکت آسانسوری میرسد. شرکت های آسانسوری برای بازدید اولیه به ساختمان مراجعه میکنند و پس از اندازه برداری های مختلف مانند: عرض چاه، عمق چاه، طول تراول، محل قرار گیری درب ها، ارتفاع طبقات، عمق چاهک و… مقادیر این اندازه گیری ها را بررسی نموده و بهترین حالت و نوع آسانسور را برای ساختمان در نظر میگیرند.